Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Cemiyeti’nin Tüzüğü

Tüzüğün 3 Haziran 2011 tarihli șekli

 

 

md. 1: İsim

 

Derneğin ismi Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Cemiyet’idir.

 

 

md. 2: Amaç

 

(1)   Cemiyet, Alman Vergiler Temel Yasasının (Abgabenordnung) Vergi İmtiyazlı amaçlar bölümündeki tanıma göre yalnızca ve doğrudan kamu yararına uygun amaçlar gütmektedir. Cemiyet siyaseten tarafsızdır.

 

(2)    Cemiyet’in amacı; Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye araştırmalarının teşvikidir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için Cemiyet, özellikle şu görevlere kendini adamıştır:

 

a)      Bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve araştırma projelerinin yürütülmesi

b)      Meslekî kaynaşmanın sağlanması, çalışma alanları, araştırma tasarıları, projeler, konferanslar, yayınlar ilh. konularda iletişimin ve bilgilendirmenin geliştirilmesi

c)      Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye araştırmaları alanlarındaki akademik araştırmaların ve öğretimin kurumsal varlığının güçlendirilmesi

d)     Kamuoyu çalışmaları.

 

(3)    Cemiyet kâr amacı gütmemektedir ve kendi maddî ҫıkarlarını öncelikli olarak gözetmez. Cemiyet’in maddî imkânları yalnızca tüzüğe uygun amaçlarla kullanılabilinir. Üyeler Cemiyet’in kaynaklarından finanse edilmezler.

 

(4)   Cemiyet’in amaçlarına hizmet etmeyen veya nispetsiz yükseklikte ödemeler hiç kimseye yapılamaz.

 

(5)   Cemiyet’in fesholunması ya da vergi imtiyazlı amaçların ortadan kalkması halinde Cemiyet’in mal varlığı, onu yalnızca ve doğrudan kamu yararına uygun bir şekilde Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye araştırmalarının gelişmesi için kullanacak olan Halle Üniversite ve Eyalet Kütüphanesi Yakındoğu özel kolleksiyonuna aktarılır.

 

 

md. 3: Dernek yılı

 

Dernek yılı takvim yılıdır.

 

 

md. 4: Üyeler

 

(1)   Bir üniversite derecesine sahip ve bir kaynak dilini kullanarak bilimsel Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye araştırmalarıyla öncelikle iştigal eden kișiler Cemiyet’e üye olabilirler. İstisnalara üye genel kurulu karar verir.

 

(2)   Üyeliğin, asıl ve mükâtip üyelikler olmak üzere iki türü var. Üye genel kurulu toplantısında liyakatlı şahıslara fahrî üyelik tevdi edebilir.

 

(3)   Sürekli ikamet adresi AB’nin dıșında olan kișiler tam üye olabilirler ya da mükâtip üyelik statüsü icin bașvurabilirler. Mükâtip üyelerin aktif ve pasif oy hakları yoktur; üyelik ücretinin yarısını öderler.

 

(4)   Asıl üyelerin aktif ve pasif oy hakları vardır. Üyeler, vadesi 1 Ocak olan yıllık üyelik ücretini öderler. Üyelik ücretinin miktarına üye genel kurulu karar verir. Kadrolu bir işte istihdam olunmayan üyeler üyelik ücretinin yarısını öderler. Herhangi bir statü deǧișikliǧinden vakit kaybetmeden yönetim kurulunu haberdar etmekten mesuldurlar.

 

(5)   Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye araştırmaları alanındaki kurumlar Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Cemiyet’i’ne tüzel üye olabilirler. Tüzel üyelerin oy hakkı yok.

 

 

md. 5: Üyeliğe Kabul, İstifa, Dernekten İhraҫ

 

(1)   Üyeliğe kabul, tüzüğe atfen yazılı bir bașvuruya dayanarak gerҫekleșir. Kabule yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Cemiyet’i’nin iki üyesinden bir tavsiye talep edebilir. Bir ret kararı gerekҫeleriyle birlikte bașvuru sahibine bildirilir. Bașvuru sahibi ret kararının tebliǧ edilmesinden sonraki üҫ hafta içinde yönetim kuruluna itiraz etme hakkına sahiptir. Bir sonraki üye genel kurulu itirazı karara bağlar. Kabul edilen bir üyeye bir üyelik sertifikası ve tüzüğün bir nüshası verilir. Üyelik ücreti ödendiǧi zaman üyeliğe kabul süreci tamamlanmıș sayılır.

 

(2)   Üyelik ölüm, ihraç, yazılı istifa veya iptal yoluyla sona erer.

 

(3)   Bir üye Cemiyet’in amaҫları ve görevlerine aykırı davranışlarda bulunursa veya Cemiyet’in ҫıkarlarına önemli boyutlarda zarar vermişse ihraҫ olunabilir. Yönetim kurulu, bahsi geҫen üyenin görüşünü aldıktan sonra ihraca basit coǧunluk ile karar verir; üyenin görüşü yazılı bir şekilde de alınabilir. İhraca dair karar gerekçeleriyle üyeye yazılı olarak tebliǧ edilir. Üye, tebliǧden sonraki 3 hafta iҫerisinde ihraҫ kararına yönetim kuruluna yazılı itirazda bulunabilir. Bir sonraki üye genel kurulu itirazı karara baǧlar. Üyelik hakları itiraz hakkında karar verilene kadar askıya alınır.

 

(4)   İstifa, sadece üc ay önceden bildirme ile takvim yılının sonundan itibarıyla edilebilir.

 

(5)   Bir üye talep edildiǧi halde üyelik ücretini iki sene boyunca ödemediyse üyeliği iptal olunur.

 

 

md. 6: Cemiyet’in organları

 

(1)   Cemiyet’in organları şunlardır:

 

1. Üye genel kurulu

2. Yönetim kurulu

3. Uzlaşma komisyonu

 

(2)   Üye genel kurulu, kendi veya yönetim kurulunun önerisi üzerine belirli hususlar iҫin basit çoğunlukla komisyonlar olușturabilir.

 

 

md. 7: Seҫimler ve Görev Süreleri

 

(1)   Ancak reşit ve vatandașlık haklarına sahip olan kișiler bir göreve seҫilebilirler.

 

(2)   Tüm görevler fahrîdir. Ücret karşılığı cemiyette ҫalısanlar göreve seҫilemezler.

 

(3)   Makam sahipleri olaǧan üye genel kurulunda basit ҫoǧunlukla seҫilirler. Adaylık önerileri yazılı olarak da sunulabilir. Hiҫ bir adayın verilen oyların salt ҫoǧunluǧunu elde etmemesi durumunda ikinci tur oylamada en ҫok oy alan aday seҫilmis sayılır. Seҫimlerde gizli oylama esastır.

 

(4)   Tüm makamlardaki görev süresi üҫ yıldır. Olağan görev süresinin bitiminden önce bir seҫim tertip edilemezse görev süresi otomatik olarak bir sonraki seҫim tarihine kadar uzatılır. Görev süresi iҫerisinde boșalan bir makam için kalan görev süresinde geçerli olmak üzere bir ikame seҫim düzenlenir. Bu seҫim ya bir sonraki üye genel kurulunda ya da, bir sonraki üye genel kurulu altı aydan uzun bir süreden sonra toplanacağı öngörülürse, yazılı seҫim usulüne göre yapılır.

 

 

md. 8: Üye genel kurulu

 

(1)   Üye genel kurulu yılda bir kez toplanır. Tertibi ve hazırlıkları yönetim kurulunun mesuliyetlerindendir.

 

(2)   Yönetim kurulu üye genel kurulunun öngörülen tarihinden en az altı hafta önce, geҫici gündemin de ekli olduǧu yazılı olarak ya da e-posta aracıyla üyelere bir davetiye yollar. Gündem iҫin teklifler üye genel kurulu toplantısından en geҫ iki hafta öncesinde yönetim kuruluna ulașması gerek. Bu tarihten sonra ulașan teklifler, sadece üye genel kurulu aciliyet dolayısıyla izin verirse toplantıda ele alınabilir.

 

(3)   Üye genel kuruluna bașkan ya da yardımcılarından birisi bașkanlık eder. Onların yokluğunda üye genel kurulu bir toplantı bașkanı seҫer. 16. ve 17. maddelerde mezkûr hususlardan hariç üye genel kurulu basit ҫoǧunlukla karar verir.

 

(4)   Kurulun kararları bir tutanağa yazılır. Tutanak, onu kaleme alan yazman ve toplantı başkanı tarafından imzalanır.

 

(5)   Üyelerin en az yüzde 20’sinin talep etmesi üzerine olaǧanüstü üye genel kurulu toplantısı iki ay iҫerisinde toplanır. Bu toplantıya, bahsi geҫen toplantı tarihinden en az bir ay önce gündemi belirterek davet edilir. Acil durumlarda yönetim kurulu da olaǧanüstü üye genel kurulu toplantısı düzenleyebilir.

 

(6)   Asıl üyelerin üye genel kurulunda birer oy hakkı vardır. Usule tevfiken düzenlenen her üye genel kurulu karar vermeye muktedirdir. Şahsen üyeler genel kuruluna katılamayan bir üye, toplantıya katılan bir asıl üyeye gündem teklifinde bulunabilmesi ve kendisi adına oy kullanması icin yazılı bir vekâlet verebilir. 17. maddenin 3. fıkrasında mezkûr husus için vekâlet ile temsil edilen bir üye hazırundan sayılır.

 

 

 

md. 9: Üye Genel Kurulun Görevleri

 

Üye Genel Kurulu, özellikle Cemiyet’in prensiplerini ve ҫalıșma programını belirler. Yönetim kurulunun ve diǧer makam sahiplerinin seҫiminden, yönetim kurulunun ibrası ve üyelik ücretinin belirlenmesinden sorumludur. Bir hesap denetҫisi atar ve ondan rapor alır.

 

 

md. 10: Yönetim Kurulu

 

(1)   Yönetim Kurulu en ҫok sekiz üyeden olușur. En azından șu görevler bu üyeler arasında daǧıtılır:

 

a.       Bașkan

b.      En ҫok iki bașkan vekili

c.       Veznedar

 

(2)   Yukarıda bahsi geҫen makam sahipleri Alman Medeni Kanunu’nun 26. bölümüne göre yönetim kurulunu oluștururlar. Cemiyet mahkeme önünde ya da dıșında bu kurulun üyelerinden herhangi biri tarafından temsil edilir. Özel durumlarda üye genel kurulu bu kurala istisna oluşturacak bir düzenlemeye basit ҫoǧunlukla karar alabilir.

 

(3)   Yönetim Kurulu toplantılarda veyahut yazılı ya da epostalı sirküler yöntemleriyle basit ҫoǧunlukla karar alır. Oyların eșit olduǧu durumda bașkanın oyu belirleyicidir.

 

(4)   Yönetim Kurulu yılda bir defa üye genel kuruluna bir faaliyetler raporunu sunar.

 

 

md. 11: Yönetim Kurulunun Görevleri

 

Yönetim Kurulu Cemiyet’in ișlerini yürütür. Derneǧi ilgilendiren ve üye genel kuruluna mahsus olmayan bütün konularla karar almakla sorumludur.

 

 

md. 12: Uzlaşma Komisyonu

 

(1)   Uzlaşma komisyonu en az üҫ üyeden olușur. Üye genel kurulu tarafından seҫilir.

 

(2)   Uzlaşma komisyonu ertelenemeyecek temel konular başta olmak üzere işlerin yürütülmesinde yönetim kurulunu destek verir. Uzlaşma komisyonunun görevleri arasında özellikle hakemlik ișlevi, ihtilaflı üyelik bașvurularında görüş bildirme ve kısa bir süre içinde kurulan komisyonlar onaylamayı iҫerir. Uzlaşma komisyonu basit ҫoǧunlukla karar verir. Ele alınan bir durumla doǧrudan ve kișisel ilgisi olan ilgisi olan bir uzlaşma komisyonu üyesi bu konuyla ilgili danıșma ve oylama sürecine katılmaz. Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda uzlaşma komisyonunun üyesi olamazlar.

 

 

md. 13: Hesap Denetҫisi

 

En az bir üye hesap denetҫisi olarak veznedarın hesaplarını inceler. Seҫimi ve görev süresi yönetim kurulunkiyle aynıdır.

 

 

md. 14: Çalıșma Komisyonları

 

Belirli özel görevlerle ilgili çalışmalar yürütmek iҫin yönetim kurulu ya da üye genel kurulu, üyelerinin üye genel kurulunca seҫildiği ҫalıșma komisyonlarının kurulmasını önerebilirler. Bu komisyonlar cemiyet üyesi olmayan kișileri de iҫerebilir. Çalıșma komisyonları kendi üyeleri arasından bir sözcü seҫerler; seҫilen bu kișinin derneǧin asıl üyesi olması gerekir.

 

 

md. 15: Diǧer Kurumlarla İșbirliǧi

 

(1)   Cemiyet, görevlerini yerine getirmek amacıyla Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye araştırmaları alanında, Almanca konușulan bölgenin içinde ve dıșında faaliyet gösteren diǧer kurumlarla temas ve ișbirliǧi içinde olmayı amaçlar. Özellikle Deutsche Morgenländische Gesellschaft (Alman Şark Bilimleri Cemiyet’i) ile yakın bir ișbirliǧi hedeflenmektedir.

 

(2)   Üye genel kurulunun kararı ile Cemiyet de böyle kurumların tüzel üyesi olabilir.

 

 

md. 16: Tüzüğün Deǧiștirilmesi

 

Tüzük deǧișikliklerini üye genel kurulu oyların üҫte ikisiyle karara bağlayabilir. Ancak 8. madde, 2. fıkra, 3. bende göre acil bir husus olarak gündeme alınamazlar.

 

 

md. 17: Fesih

 

(1)   Cemiyet’in feshine yönelik bir öneri yönetim kuruluna ancak yazılı bir şekilde sunulur. Bu öneri, asıl üyelerin en az yüzde onunun imzasını tașımalıdır.

 

(2)   Yönetim Kurulu iki ay iҫerisinde üye genel kurulu toplar ve aynı zamanda öneriyi yazılı oylamaya sunar.

 

(3)   Toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üҫü öneriyi onaylarsa ya da Cemiyet’in kalan üyelerinin sayısı yedinin altına düșerse fesih gerҫekleșmiș sayılır.

 

 

md. 18: Yetkili Mahkeme

 

Yetkili mahkeme yeri Cemiyet’in kayıtlı bulunduğu yer.

 

 

md. 19: Cemiyet’in Kayıt Olması ve Kamu Yararına Çalışır Statüsü

 

(1)   Cemiyet’in merkezi Bamberg’tir. Cemiyet Bamberg Asliye Mahkemesi’ndeki (Amtsgericht) dernekler sicilline kaydolunmayı. Bundan sonra "e.V." (kayıtlı dernek) ibaresini ismine ekleyecektir.

 

(2)   Cemiyet kamu yararına çalışır bir kurum olarak tanınmayı amaҫlamaktadır.

 

 

(3)   Yönetim kurulu, Cemiyet’in amaҫlarına dair olmadığı sürece onay prosedürü sürecinde yetkili idarî mercilerin taleplerine uygun tüzükte kendi başına deǧișiklikler yapmaya yetkilidir.